+48 536 187 731 Pon.-Pt. 08:00-16:00

Oferta

 Oferujemy poniższy zakres usług:

1.Obsługa księgowa (księgi handlowe, KpiR, ryczałt ewidencjonowany itp.)

2. Obsługa kadrowo – płacowa

3. Wirtualne biuro (udostępniamy adres na siedzibę firmy wraz obsługą korespondencji)

4. Pozostałe usługi

 

Szczegóły oferty.

 

1. Obsługa księgowa (księgi handlowe, KpiR, ryczałt ewidencjonowany itp.)

Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany:

 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji podatkowej i dokumentacji, do której zobowiązany jest podatnik
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • nadzór nad terminami płatności zobowiązań
 • monitorowanie należności
 • prowadzenie i przechowywanie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • sporządzanie pism i reprezentacja Klienta w Urzędach
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy

 

Księga przychodów i rozchodów:

 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • nadzór nad terminami płatności zobowiązań
 • monitorowanie należności
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie pism i reprezentacja Klienta w Urzędach
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy

 

Księgi rachunkowe:

 • otwarcie ksiąg na dzień rozpoczęcia działalności
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych oraz wyposażenia
 • nadzór nad terminami płatności zobowiązań
 • monitorowanie należności
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • zamknięcie roku
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

2. Obsługa kadrowo – płacowa

Obsługa kadrowa:

 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników oraz innych dokumentów kadrowych
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników
 • sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili przyjęcia i po ustaniu stosunku pracy ( umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • sporządzanie umów zleceń / umów o dzieło
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji urlopu
 • prowadzenie zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników do ZUS
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie skierowań na
 • wstępne/okresowe/kontrolne
 • badania lekarskie oraz szkoleń BHP
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

 

Obsługa płac:

 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac na podstawie obowiązujących składników wynagrodzeń, w tym naliczanie nagród, odpraw emerytalnych oraz ekwiwalentów urlopowych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie informacji (ZUS RMUA) dla pracowników
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
 • prowadzenie kart zasiłkowych
 • rozliczanie ryczałtu samochodowego
 • sporządzanie deklaracji Pit-11,Pit-40, Pit-4R, Pit-8R
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS
 • sporządzanie druków przelewów wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe
 • sporządzanie druków przelewów na rzecz instytucji publiczno prawnych

3. Wirtualne biuro

nie masz gdzie spotkać się z klientem? Spotkaj się u Nas. wynajem pomieszczenia biurowego na spotkania. Udostępniamy adres na siedzibę firmy wraz obsługą korespondencji.

4. Pozostałe usługi

Dotacje:

 • przygotowanie i opracowanie wniosków o pozyskanie środków
 • przygotowywanie wniosków o płatność
 • rozliczanie dotacji

 

Monitoring płatności:

 • przygotowanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz pozostałej korespondencji

 

Doradztwo gospodarcze:

 • pomoc przy rejestracji i założeniu firmy
 • wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • sporządzanie dokumentów statutowych, uchwał i umów
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • opracowanie zakładowego planu kont
 • opracowanie instrukcji i procedur niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej
 • sporządzanie zestawień i analiz finansowych

 

Inne usługi:

 • rozliczenia roczne PIT
 • zwrot VAT budowlany
 • dojazd do klienta
 • opieka księgowa oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzona działalnością
 • szkolenie personelu odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentów księgowych
 • obsługa umów cywilno-prawnych